Het project 'Competent van kop tot teen!'


VIVO vzw werkte twee en een half jaar rond competentiemanagement via het ESF-project "Competent van kop tot teen!" met VLAB vzw als partner. De bedoeling was het competentiemanagement in de social profit te ondersteunen en versterken. Het project ging begin 2008 van start en liep eind juni 2010 ten einde.

Binnen het project werd er:

  • Een visie op competentiemanagement ontwikkeld door en voor de social profit sector 

  • Een sectorfoto gemaakt door de initiatieven rond competentiemanagement in de sector in kaart te brengen 

  • Expertise verzameld bij ervaringsorganisaties en via het ondersteunen van veertig proefprojecten. 

  • Een drie dimensiemodel opgesteld om alle informatie, die er over competentiemanagement bestaat, logisch en overzichtelijk te structureren 

  • Een website ontwikkeld met het oog op het verspreiden van de verzamelde kennis en expertise over de sector heen

  • Door de partner in het project VLAB vzw, werd een competentiewoordenboek ontwikkeld voor doelgroepwerknemers in de beschutte werkplaatsen.  Een bijhorend kaartspel zorgt voor een bijhorende methodiek om met het woordenboek aan de slag te gaan.  


Een visie voor de social profit


Om het competentiemanagement in de social profit daadwerkelijk te versterken, was het nodig te vertrekken van een duidelijk idee over wat competentiemanagement in onze sector kan betekenen. In het begin van de projectperiode werd dan ook een visie op competentiemanagement in de social profit uitgewerkt. Een stuurgroep van experts uit het werkveld en experts op het vlak van competentiebeleid werkte hieraan mee, opdat de visietekst een realistisch beeld zou schetsen van de waarde die competentiemanagement heeft voor de socialprofitsector. De visie werd dus ontwikkeld door en voor de sector. In juni 2009 keurde De Raad van Bestuur van VIVO de tekst goed.

De sectorfoto


Binnen het project wilden we zicht krijgen op hoeveel socialprofitorganisaties met competentiemanagement bezig zijn en hoe ze dit aanpakken. Om een stand van zaken op te kunnen maken, werd de sector in 2008 en 2009 door VIVO bevraagd. Met een vragenlijst werd gepeild naar ervaringen met het werken met competenties en het gebruik van instrumenten en methodieken rond competentiebeleid. De noden die er in de sector leven rond competentiemanagement werden ook bevraagd. En er werd ook gekeken naar de fase van het personeelsbeleid waarin competenties aan bod komen en of competentiebeleid geïntegreerd is in het totale beleid van de organisatie.

Maar liefst 664 organisaties - dit is ongeveer vijftien procent van de gehele sector - vulden de vragenlijst in. Hun gegevens vormen de basis van een eerste deel van de sectorfoto, nl. de kwantitatieve analyse van competentiemanagement in de sector. De resultaten werden beschreven in de 'sectorfoto competentiebeleid in de socialprofit'. 

Uit de sectorfoto bleek dat vele organisaties uit de social profit al jaren bezig zijn met competenties. Op basis van een diepte-bevraging van een aantal organisaties die al langer met competenties werken, trachtten we een kwalitatieve analyse te maken van ervaringen met competentiemanagement in de sector. Met de kwalitatieve analyse wilden we vooral praktijkverhalen en nuttige instrumenten verzamelen en aanbieden aan andere socialprofit organisaties. Alle verhalen vind je hier.


Expertise verzamelen over competentiemanagement


Om meer expertise te verzamelen rond competentiemanagement en om tegelijkertijd organisaties te ondersteunen, beslisten we om met proefprojecten te werken. Er werd een oproep gelanceerd naar de hele sector en uit de ontvangen projectvoorstellen selecteerden we 40 organisaties. Deze organisaties hebben we gedurende 10 maanden ondersteund bij het opstarten of verder uitwerken van (een onderdeel van) competentiemanagement.

Het drie dimensie model


Doorheen het project en via de proefprojecten en ervaringsorganisaties hebben we een heleboel kennis, instrumenten en goede voorbeelden over competentiemanagement verkregen. Deze schat aan informatie willen we graag met de sector delen. We beseffen echter dat het niet altijd eenvoudig is voor organisaties en individuen om zich een weg te banen doorheen alle beschikbare informatie over dit thema. Daarom hebben we binnen het project het drie dimensie model ontwikkeld. Dit theoretisch model situeert competentiemanagement als veranderingsproces op drie assen of pijlers. Aan de hand van de drie dimensies kan de overvloed aan informatie, instrumenten en voorbeelden over competentiemanagement overzichtelijk worden ingedeeld. Het model vormt samen met de visietekst de basis van het project en is de rode draad doorheen deze website.

Competent in de social profit


Deze website kan beschouwd worden als eindproduct van het project 'Competent van kop tot teen!'. We hopen dat ze, als verzamelpunt van kennis, instrumenten en voorbeelden over competentiemanagement, veelvuldig en blijvend zal bezocht worden door social profit organisaties die gebeten zijn door competenties. We wensen je alvast veel succes in je zoektocht!


Ook interessant voor jou waardevolwerk.gif.be lerenindesocialprofit.be
ESF Een project van VIVO
Sitemap | Realisatie: www.magelaan.be | VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel | info@competentindesocialprofit.be | +32 02 250 37 77